سایت کانون دانش آموختگان دانشکده
کانال تلگرام کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی راه آهن
کانال تلگرام راه آهن ایران
کانال تلگرام کاریابی ریلی ایران
کانال تلگرام شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور
کانال تلگرام کوپه( اخبار معتبر و رویدادهای مهم راه آهن)
کانال تلگرام انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن
کانال تلگرام دفتر فرهنگی دانشکده مهندسی راه آهن
کانال تلگرام اطلاعات بخش مسافری راه آهن
انیمیشن مزایای حمل و نقل ریلی