معرفی کلی دانشکده مهندسی شیمی

دانشکده مهندسی شيمی دانشگاه علم و صنعت ايران با فارغ التحصيل نمودن اولين دانش آموخته خود در سال ۱۳۱۴ به عنوان اولين دانشکده مهندسی شيمی در ايران پا به عرصه فعاليت گذارده و در طی اين سالهای متمادی ضمن ايفای نقش کليدی در توسعه علمی و صنعتی کشور در صحنه جهانی نيز با ارائه دستاوردهای جديد خود همواره در زمينه‌های فعاليت علمی خود، مورد ارجاع بوده است.