تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل

مهر 92
کارشناسی 212 نفر
کارشناسی ارشد 209 نفر
دکتری 87 نفر