تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل

مهر ۹۲
کارشناسی ۲۱۲ نفر
کارشناسی ارشد ۲۰۹ نفر
دکتری ۸۷ نفر