آزمایشگاه ها

آزمايشگاه تحقيقاتی هيدروژن و پيل سوختی
آزمايشگاه تحقيقاتی فرآيندهای پيشرفته  جداسازی
آزمايشگاه تحقيقاتی فرآيندهای غشايی
آزمايشگاه تحقيقاتی صنايع شيميايی معدنی
آزمايشگاه تحقيقاتی بيوتکنولوژی
آزمايشگاه تحقيقاتی کنترل وشبيه سازی فرايند
آزمايشگاه تحقيقاتی مهندسی فرايند به کمک کامپيوتر
آزمايشگاه تحقيقاتی ترموديناميک
آزمايشگاه تحقيقاتی ديناميک سيالات محاسباتی
آزمايشگاه تحقيقاتی توسعه فن آوری فرآيند های شيميائی
آزمايشگاه تحقيقاتی آناليز مواد
آزمايشگاه تحقيقاتی نفت
آزمايشگاه تحقيقاتی مهندسی پليمر
آزمايشگاه تحقيقاتی مهندسی واکنش های شيميايی
آزمايشگاه تحقيقاتی تخليص و تصفيه گازهای صنعتی
آزمایشگاه پلاستیک