هیأت علمی

ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه ی علمی
1عباس طائب استاد
2فرزانه فيضیاستاد
3تورج محمدیاستاد
4سيد نظام الدين اشرفی زادهدانشيار
5علی اله وردیدانشيار
6متين پروریدانشيار
7محمدرضا دهقانیدانشيار
8سوسن روشن ضميردانشيار
9شاهرخ شاه حسينیدانشيار
10منصور شيروانیدانشيار
11محمد تقی صادقیدانشيار
12سيد مهدی علویدانشيار
نوراله کثيریدانشيار
13محمد رضا مقبلیدانشيار
14فرشته نعيم پوردانشيار
15سيد حسن هاشم آبادیدانشيار
16محمد امين ثباتیاستاديار
17مسعود جمشيدیاستاديار
18پريسا حجازیاستاديار
19احمد رهبراستاديار
20محمد فصيحیاستاديار
21احد قائمیاستاديار
22مهدی عصارهاستاديار
23سلمان موحدی راداستاديار
24رضا نوروزبيگیاستاديار
25اميد وحيدیاستاديار
26محمد حسن خان افمربی