اعطای بورس تحصیلی به رتبه های برتر گروه علوم ریاضی و فنی کنکور سراسری ۹۸ در دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشجویان ممتاز ورودی ۹۸ در مقطع کارشناسی

ه همت بنیاد حامیان دانشگاه علم و صنعت ایران، به دانشجویان مقطع کارشناسی پذیرفته شده در دانشگاه علم و صنعت ایران که در گروه علوم ریاضی و فنی کنکور سراسری ۹۸، رتبه های کشوری برتر را کسب نموده اند، بورس تحصیلی به شرح ذیل اختصاص می یابد.
– رتبه های زیر ۱۰۰، به مدت ۸ نیمسال تحصیلی، هر نیمسال ۶۰ میلیون ریال (مجموعاً ۴۸۰ میلیون ریال)
رتبه های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰، به مدت ۴ نیمسال تحصیلی، هر نیمسال ۳۰ میلیون ریال (مجموعاً ۱۲۰ میلیون ریال)
رتبه های بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ در رشته مهندسی کامپیوتر و یا رتبه های ۲۰۰ تا ۵۰۰ سایر رشته ها، به مدت یکسال تحصیلی، ۳۰ میلیون ریال
همچنین از بین دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۸ دانشگاه علم و صنعت ایران، در پایان هر سال تحصیلی، به نفرات اول تا سوم هر دانشکده، سالیانه ۲۰ میلیون ریال کمک هزینه اهدا خواهد شد.

بورس تحصیلی به رتبه های برتر و دانشجویان ممتاز ورودی های جدید کارشناسی ۹۸

به همت بنیاد حامیان دانشگاه علم و صنعت ایران بورس تحصیلی به تعدادی از دانشجویان مقطع کارشناسی که در کنکور سراسری ۹۸ دارای رتبه های کشوری زیر ۲۰۰۰ می باشند اختصاص می یابد.
به گزارش روابط عمومی و به نقل از آقای دکتر سلطانیه، مسئول پیگیری امور بنیاد حامیان دانشگاه علم و صنعت ایران، مبلغ این بورس تحصیلی ۲۰ میلیون ریال در سال می باشد که ماهانه به این دانشجویان پرداخت می شود و در صورت عملکرد تحصیلی مناسب در سال های بعد نیز این بورس تمدید می¬گردد.
همچنین به جهت تشویق دانشجویان برتر مقطع کارشناسی به تعدادی از دانشجویان که در هر دو نیم سال تحصیلی گذشته معدل بالای ۱۷ کسب کرده باشند این بورس تحصیلی پرداخت می شود.
لازم به ذکر است تامین بورس تحصیلی برای ۲۰۰ نفر از دانشجویان توسط بنیاد علمی آموزشی قلم¬چی تضمین شده است. برای سایر دانشجویان از طریق بنیاد حامیان دانشگاه علم و صنعت ایران منابع مالی تامین خواهد شد.

بورس تحصیلی به رتبه های برتر و دانشجویان ممتاز ورودی های جدید کارشناسی ۹۸


به همت بنیاد حامیان دانشگاه علم و صنعت ایران بورس تحصیلی به تعدادی از دانشجویان مقطع کارشناسی که در کنکور سراسری ۹۸ دارای رتبه های کشوری زیر ۲۰۰۰ می باشند اختصاص می یابد.
به گزارش روابط عمومی و به نقل از آقای دکتر سلطانیه، مسئول پیگیری امور بنیاد حامیان دانشگاه علم و صنعت ایران، مبلغ این بورس تحصیلی ۲۰ میلیون ریال در سال می باشد که ماهانه به این دانشجویان پرداخت می شود و در صورت عملکرد تحصیلی مناسب در سال های بعد نیز این بورس تمدید می¬گردد.
همچنین به جهت تشویق دانشجویان برتر مقطع کارشناسی به تعدادی از دانشجویان که در هر دو نیم سال تحصیلی گذشته معدل بالای ۱۷ کسب کرده باشند این بورس تحصیلی پرداخت می شود.
لازم به ذکر است تامین بورس تحصیلی برای ۲۰۰ نفر از دانشجویان توسط بنیاد علمی آموزشی قلم¬چی تضمین شده است. برای سایر دانشجویان از طریق بنیاد حامیان دانشگاه علم و صنعت ایران منابع مالی تامین خواهد شد.